OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW BETONOWYCH

PRODUKOWANYCH PRZEZ DROGI I MOSTY KACZMARCZYK WAŻNE OD DNIA 01-10-2015R.

news_header

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS określają warunki sprzedaży wyrobów betonowych przez DROGI i MOSTY KACZMARCZYK z siedzibą w: Kacice 76, 06-100 Pułtusk.

2. Użyte w OWS określenia oznaczają:

 • Sprzedawca – DROGI i MOSTY KACZMARCZYK,
 • Kupujący – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu,
 • Wyroby – rzeczy ruchome wytworzone przez Sprzedawcę,
 • Przewoźnik – podmiot realizujący na zlecenie Kupującego transport wyrobów.

3. Sprzedawca produkuje i sprzedaje wszystkie wyroby zgodnie z wewnętrznym systemem kontroli jakości. Sprzedawca posiada własne laboratorium badań wytrzymałościowych i technologii betonu przystosowane do stałego nadzoru produkcji wyrobów wibroprasowanych.

4. Wyroby produkowane są zgodnie z :

 • PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań,
 • PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań,
 • PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań,
 • Polską Normą PN-EN 773:2005 bloczki betonowe.

Na życzenie Kupującego, Sprzedawca udostępnia w/w dokumenty oraz wydaje deklarację zgodności lub świadectwa jakości.

5. Wyroby są sprzedawane na drewnianych, zwrotnych, paletach transportowych, związane taśmą z tworzywa sztucznego. Każdy wyrób lub paleta posiada oznaczenie w postaci metryki (karty wyrobu), które w przypadku reklamacji winno być dołączone do wniosku reklamacyjnego. Wszystkie palety na skrajnej lewej belce posiadają oznaczenie naniesione czerwonym kolorem. Zwrotne palety handlowe są sprzedawane wraz z innymi wyrobami wg aktualnej ceny cennikowej. Od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 60 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Klientów palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie do 60 dni od daty ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia palet.

6. Sprzedawca gwarantuje jakość produkowanych przez siebie wyrobów zgodnie z określonymi aprobatami technicznymi, właściwymi normami lub dokumentacją techniczną udzielając na nie gwarancji. Gwarancja wyrobów pierwszego gatunku w przypadku kostek brukowych, krawężników, obrzeży i płytek jest udzielana na okres 3 (trzech) lat od daty odebrania wyrobów przez Kupującego pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby. Produkty pozagatunkowe nie są objęte gwarancją. O przynależności produktu do określonego gatunku decyduje wyłącznie Producent.

7. Gwarancją nie są objęte dopuszczone przez aprobaty techniczne i inne właściwe normy i dane projektowe: odchyłki w wymiarach, wykwity wapienne, odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kruszyw i surowców, włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów betonu podczas dojrzewania wyrobów.

8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego: transportu, składowania i wbudowania wyrobów. W przypadku wyrobów drogowych, dotyczy to wadliwego wykonania podbudowy, wbudowania wyrobów niedojrzałych, jak również niewłaściwego doboru wyrobów do rodzaju i wielkości obciążeń. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z fugowania obrzeży i krawężników zaprawą inną niż elastyczna. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych ze stosowania do zagęszczania zabudowanych wyrobów urządzenia wibracyjnego bez elastycznej nakładki wykonanej z gumy lub miękkiego poliuretanu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych ze stosowania zbrylonych preparatów odladzających oraz zawierających kruszywo łamane o ziarnie powyżej 3 mm.

9. Sprzedaż wyrobów odbywa się według aktualnych cen na podstawie cennika Sprzedawcy lub odrębnej pisemnej oferty złożonej Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizacji promocji związanych ze sprzedażą wyrobów. Wszystkie ceny obejmują bezpłatny załadunek wyrobów na środki transportu przystosowane do załadunku podnośnikiem widłowym.

10. Sprzedaż wyrobów odbywa się na podstawie zamówienia, potwierdzonego przez Sprzedawcę, złożonego pisemnie lub w inny sposób, z którego wynika złożenie oferty kupna. Kupujący składa zamówienie, co najmniej 2 dni przez terminem dostawy. Kupujący niezależnie od złożonego zamówienia ma obowiązek potwierdzić je, co najmniej 1 dzień przed odbiorem lub wysyłką wyrobów.

11. Istnieje możliwość zakupu wyrobów z transportem i rozładunkiem. W przypadku zakupu wraz z transportem, Kupujący odbiera wyroby w miejscu wskazanym przez siebie na zamówieniu, uzgodnionym wcześniej ze Sprzedawcą.

12. Wszystkie uwagi dotyczące jakości i ilości zamówionych wyrobów muszą być zapisane na dokumencie WZ. Po podpisaniu tego dokumentu, Kupujący ponosi dalszą odpowiedzialność za odebrane wyroby. W przypadku nieterminowego, niewłaściwego przyjęcia wyrobów lub odmowy przyjęcia wyrobów, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty dodatkowego odszkodowania Sprzedawcy chyba, że powyższe wynika z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę. W przypadku nieobecności w miejscu odbioru Kupującego lub osoby upoważnionej przez niego do odbioru wyrobów, Sprzedawca wróci z wyrobami do wybranego przez siebie miejsca, a wszystkimi poniesionymi kosztami, obciąży Kupującego.

13. W przypadku złożenia zamówienia na odbiór wyrobów własnym transportem lub transportem Przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do wydania kierowcy upoważnienia do odbioru wyrobów zawierającego:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru,
 • numer i serię dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru,
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • datę wystawienia upoważnienia,
 • rodzaj i ilość odbieranych wyrobów,

Upoważnienie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.

14. W przypadku braku na zamówieniu określenia przez Kupującego wielkości partii, tylko podania całkowitej wielkości zamawianych wyrobów, Sprzedawca będzie rozumiał jako partię ilość wyrobów, mieszczących się na jednym środku transportowym.

15. Wyroby odebrane przez Kupującego lub Przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.

16. Jeżeli Kupujący wbudował wyroby z możliwymi do stwierdzenia wadami, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z demontażem wbudowanych (ułożonych) wyrobów i ewentualną naprawą lub wymianą innych elementów z tym związanych.

17. Wszystkie wyroby do czasu zapłaty za nie pozostają własnością Sprzedawcy. Jeżeli opóźnienie płatności w zapłacie za wyroby przekroczy 7 dni w stosunku do terminu umownego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla Kupującego, a wszystkie jego płatności wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne, bez względu na umówiony wcześniej termin zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty za wyroby do 14 dni, Sprzedawca może domagać się od Kupującego zwrotu wyrobów. Kupujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty wysłania pisemnego żądania, na własny koszt, zwrócić we wskazane przez Sprzedawcę miejsce całą ilość odebranych wcześniej i niezapłaconych wyrobów. Jeżeli Kupujący nie zwróci wyrobów w określonym terminie, Sprzedawca obciąży Kupującego wszystkimi kosztami poniesionymi przy odzyskaniu wyrobów.

18. Wszelkie reklamacje powinny być złożone na piśmie. Kupujący powinien dostarczyć wraz z reklamacją dokument potwierdzający zakup wyrobów oraz posiadać wszystkie dokumenty identyfikujące reklamowane wyroby. W przypadku braku dokumentu zakupu wyrobu, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

19. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji, dokona komisyjnych oględzin wyrobów w miejscach wskazanych przez Kupującego, celem zbadania zasadności reklamacji i wypełni notatkę służbową zgodnie z procedurą wewnętrznego systemu jakości.

20. Wszystkie uzasadnione reklamacje dotyczące wadliwego wyrobu zostaną załatwione za porozumieniem stron, w terminie i zasadach uzgodnionych między Sprzedawcą i Kupującym.

21. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z terminowej zapłaty za wyroby Sprzedawcy.

22. Kupujący może zwrócić zakupione wyroby w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Warunkiem zwrotu jest dostarczenie wyrobów w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w stanie niewskazującym ich użycia.

23. W przypadku kostek brukowych podane w katalogach sprzedaży ilości określają ich liczbę potrzebną do ułożenia 1 m² nawierzchni. W niektórych rodzajach kostek brukowych występują kostki brzegowe i połówki, które są sprzedawane w określonej liczbie na 1 m² kostek podstawowych lub oddzielnie. W przypadku zakupu kostek brukowych zawierających większą liczbę połówek i kostek połówkowych niż to wynika z zapotrzebowania Kupującego, nie podlegają one zwrotowi.


MENU